Gepubliceerd op: di, jul 22nd, 2014

1969: Goodwill tour around the world for New Guinea

Newspaper Het Vrije Volk, Wednesday 12 March 1969, page 13

B.T. Kaisiëpo: Goodwill tour around the world for New Guinea

 

"Here we are and we can only prepare for the birth giving of a healthy baby: A Free and independent New Guinea".

“Here we are and we can only prepare for the birth giving of a healthy baby: A Free and independent New Guinea”.

 

(from our reporter HANS BERGGREN)

“You can compare our position with that of the woman who knows she is an extremely difficult labor meeting. She trusts that everything goes well. She is coordinating the preparations for the birth of a healthy child.”

With this Mr. B.T. Kaisiëpo (27, son of the in the Netherlands more famous Marcus Kaisiëpo) characterizes the intention of a worldtrip, which he will make in April.

Together with five other promising Papuans from different parts of the world, he goes on a goodwill tourto draw attention of governments and big businessmen for the issue of New Guinea.
Their main message to the governments will be that the plebiscite in West Irian will have to run freely and in an honest way. Free elections can only take place when the Indonesian forces will be replaced by soldiers of the UN.

The businessmen will be drawn to the fact that a free and independent New Guinea offers greater possibilities than widely assumed. There is cobalt, nickel, timber, fishing and it shelters a great potential in tourism.

The shipyard and the large rice project in the south, set up in the Dutch period, are unfortunately neglected,, it’s just gone” adds the young Kaisiëpo.

He wants to be honest and admit that it is very unlikely that the country will indeed reach independence. But we have to prepare ourselves,” he adds. if the vote is fair and inclined in favor of Indonesia, then that’s it, I will resign myself to it. Then for us it’s an outspoken matter. If not, then there has been an injustice and then I do not know what I’ll do.

Dutchman
The young Kaisiëpo is unlike his father, who condsidered himself as representative of the Papuans and therefore remained a stateless nationality in the possession of the Dutch nationality. He works at the advertising department of the Vrije Volk newspaper in Rotterdam.

At the time he got his education in Hollandia with a five-year high level program for government official [Opleidings School Inheems Bestuursambtenaar – OSIBA: red. Kobe Oser], of which he speaks with much appreciation. In August 1961 when he came to the Netherlands to study, the following year, a desillusion happened.

The Papuan students – I estimate around hundred got a letter at home with the announcement that a plane ticket was ready for Biak They did not have to leave the country, but their scholarships would be revoked. I was deeply disappointed, I felt betrayed, “said Kaisiëpo Jr.

About Three quarters of the Papuan students went back, but he did not. All of a sudden without any livelihood, he decided to work for a farmer. Later he joined his parents, who settled in Delft. He managed to find a job and studied in evening class. The Dutch parliamentarian Mr. Scheps and the Delft Pastor Mr. De Weger cared for the fate of the remaining young Papua people and they founded an educational fund, from which also the young Kaisiëpo benefitted.

Kobe Oser
He is now president of the Association of Papua students remaining in the Netherlands, about thirty in number. The organization is called Kobe Oser, which means Unity. This refers to working towards unity of the tribes in West Irian, which, in essence, 25 years ago had little or no connection with each other. The Kobe Oser members meet with each other two or three times a year.

Kaisiëpo Jr. says to be quite well informed on what is exactly happening in West Irian, because the long boundary -line with the Australian part on the island, near the former Hollandia, is monitored only in the far north. There is no doubt, he says, that the new regime makes use of inhumane methods inorder to neutralize insurgent elements.

“This is the crucial year,” he says. It’s all or nothing. We want the world to ensure that our people can decide for themselves in freedom. That’s why it annoyes me as Dutch politicians say: It’s not right what Indonesia is doing to you, but it will be rather better for you to connect with that country. “

Boss Servant
Meanwhile Kaisiëpo jr. understands very well the extreme difficult Dutch position. He certainly also wears no ill will to our country. He feels quite at ease here. “If things would still turn out good, we will be needing you,” he judges. Dutch guidance and help with priority, because they know the country well. It will be like it used to be in the early days, where there wasn’t a boss servant relationship.

We can handle independence, because we have an intact middle management. The topmanagement should be assisted by Dutch consultants.

But if things may not go well because of Indonesia use of violence we believe we may urge The Netherlands to bring this case to the International Court of Justice. If in this respect the Netherlands has any moral, it will do that.”

=================================

Translation in Dutch:

Krant Het Vrije Volk, Woensdag 12 maart 1969 Pagina 13

B.T. Kaisiëpo: Goodwill-tour rond de wereld voor Nieuw- Guinea

(van onze verslaggever HANS BERGGREN)

“Je kunt onze houding vergelijken met die van de vrouw, die weet dat ze een uitermate moeilijke bevalling tegemoet gaat. Ze rekent erop dat alles goed gaat. Ze stemt de voorbereidingen af op de geboorte van een gezond kind”.

Met dit beeld karakteriseert de heer B.T. Kaisiëpo (27, zoon van de in Nederland meer bekende Marcus Kaisiepo) de bedoelingen van een wereldreis, die hij in april gaat maken.

Te zamen met vijf andere veelbelovende Papoea’s uit verschillende delen van de wereld gaat hij op “goodwill tour”: bij regeringen en grote zakenlieden aandacht vragen voor de kwestie Nieuw-Guinea.
Hun belangrijkste boodschap aan de regeringen zal zijn dat de volksstemming op West-Irian eerlijk en vrij zal moeten verlopen. Vrije verkiezingen zullen alleen plaats kunnen hebben als de Indonesische troepenmacht wordt vervangen door soldaten van de VN.

De zakenlieden zullen gewezen worden op het feit, dat een vrij en zelfstandig Nieuw-Guinea grotere mogelijkheden biedt dan overal aangenomen wordt. Er is kobalt, nikkel, hout, visserij en er schuilen grote mogelijkheden in het toerisme.

“De scheepswerf en het grote rijstproject in het zuiden, opgezet in de Nederlandse periode, zijn jammer genoeg verwaarloosd, wég,” voegt de jonge Kaisiëpo eraan toe.

Hij wil eerlijk zijn en geeft toe, dat de kans heel klein is dat het land inderdaad zelfstandig wordt. “Maar we moeten er ons op voorbereiden”, voegt hij er bij. als de stemming eerlijk is en uitvalt ten gunste van Indonesië, akkoord, dan leg ik me erbij neer. Dan is het voor ons een bekeken zaak. Zo niet, dan is er onrecht geschied en weet ik nog niet wat ik zal doen.”

Nederlander
De jonge Kaisiëpo is – anders dan zijn vader die zich als vertegenwoordigers van de Papoea’s beschouwt en daarom staatloos bleef – in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Hij werkt op de advertentieafdeling van het Vrije Volk in Rotterdam.

Hij kreeg destijds in het toenmalige Hollandia een vijfjarige opleiding voor bestuursambtenaar [ Opleidings School Inheems Bestuursambtenaar – OSIBA: red. Kobe Oser], waarover hij met veel waardering spreekt. In augustus 1961 naar Nederland gekomen om er te gaan studeren volgde het jaar daarop een koude douche.

“De Papoea- studenten – ik schat dat het er ongeveer honderd waren – kregen een briefje thuis met de mededeling dat er een vliegtuigticket klaar lag voor Biak. Ze hoefden het land niet te verlaten, maar wel zouden hun studiebeurzen worden stopgezet. Ik was diep teleurgesteld, voelde me verraden,” aldus Kaisiëpo jr.

Driekwart van de Papoea-jongeren ging, maar hij niet. Plotseling zonder middelen van bestaan besloot hij te gaan werken bij een boer. Later voegde hij zich bij zijn ouders, die in Delft gingen wonen. Hij zocht een baan en studeerde ’s avonds. Het Kamerlid Scheps en de Delftse Dominee De Weger trokken zich het lot van de achtergebleven Papoea-jongeren aan en stichtten een studiefonds, waarvan ook de jonge Kaisiëpo profiteerde.

Kobe Oser
Hij is nu voorzitter van de vereniging van overgebleven Papoea-studenten in Nederland, ongeveer dertig in getal. De organisatie heet Kobe Oser, wat Eenheid betekent. Bedoeld is de eenheid van de stammen op West- Irian, die immers 25 jaar geleden weinig of geen verbindingen hadden met elkaar. De leden van Kobe Oser zien elkaar twee of drie keer per jaar.

Kaisiëpo jr. zegt vrij precies te weten wat er in West-Irian gebeurt, omdat de lange grenslijn met het Australische deel van het eiland alleen in het uiterste noorden, in de buurt van het vroegere Hollandia, wordt bewaakt. Er is geen twijfel aan, zegt hij, dat het nieuwe bewind zich van onmenselijke methoden bedient om opstandige elementen onschadelijk te maken.

“Dit is het beslissende jaar” meent hij. Het is erop of eronder. Wij willen dat de wereld erop toeziet dat onze mensen in vrijheid zelf beslissen. Daarom erger ik me als Nederlandse politici zeggen: Het is niet goed wat Indonesië doet, maar het is toch maar beter dat jullie je bij dat land aansluit.”

Baas – Knecht
Kaisiëpo jr. begrijpt intussen Nederlands zeer moeilijke positie best. Hij draagt ons land dan ook zeker geen kwaad hart toe. Hij voelt zich hier best op zijn gemak. “Als het toch goed zou gaan dan hebben we jullie nodig,” oordeelt hij. De Nederlanders bij voorrang, omdat ze het land goed kennen. Het zal dan weer zijn als vroeger, toen er ook geen baas – knecht- verhouding was.

We kunnen zelfstandigheid aan, want we hebben het middelbare kader. De top zou moeten worden bijgestaan door Nederlandse adviseurs.”

“Maar mocht het onverhoopt niet goed gaan doordat Indonesië gebruik maakt van geweld dan menen wij van Nederland te mogen eisen dat het de zaak voor het Internationale Gerechtshof brengt. als het nog moraal kent doet het dat”.

Displaying 1 Comments
Have Your Say

Leave a comment | Uw commentaar

1969: Goodwill tour around the world for New Guinea